Asta Avietė

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. paskirsto Skyriaus valstybės tarnautojams darbą, kad būtų vykdomi Skyriaus uždaviniai, kontroliuoja ir užtikrina, kad Skyriui pavesti Departamento direktoriaus, ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų ir Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimai būtų vykdomi kokybiškai ir laiku;
1.2. vizuoja Skyriaus parengtų raštų, atsakymų, pažymų, teikiamų Departamento direktoriui ir Ūkio ministerijos vadovybei, projektus;
1.3. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, teikia pasiūlymus dėl ekonomikos plėtros krypčių, dėl Lietuvos ūkio ekonominės plėtros prioritetų ir tikslų, atsižvelgdamas į kitų ministerijų pasiūlymus, dalyvauja konferencijose ekonomikos ir technikos klausimais;
1.4. koordinuoja Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, Sumanios ekonomikos srities rengimą (atnaujinimą) ir įgyvendinimą;
1.5. koordinuoja Lietuvos pozicijų dėl Europos Komisijos 2010 m. kovo 3 d. komunikato Nr. KOM (2010) 2020 „2020 m. Europa“. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ Skyriuje rengimą pagal Skyriaus kompetenciją;
1.6. koordinuoja Nacionalinės reformų darbotvarkės rengimą ir įgyvendinimą, rengia įgyvendinimo ataskaitas ir teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Europos Komisijai;
1.7. vykdo Europos Sąjungos Tarybos patvirtintų rekomendacijų Lietuvai dėl nacionalinių reformų įgyvendinimo koordinavimą;
1.8. koordinuoja Lietuvos ekonomikos analizės, Lietuvos ekonomikos apžvalgų rengimą;
1.9. koordinuoja Ūkio ministerijai priskirtų bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų makroekonomikos ir ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimą, teikia vertinimo išvadas Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamentui;
1.10. Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja pasitarimuose, organizuojamuose Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose svarstant su Skyriaus kompetencija susijusius klausimus;
1.11. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų projektų bei kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybei siunčiamų raštų susijusių su Skyriaus funkcijomis, projektų rengimą, ekspertizę ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų;
1.12. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo arba nuobaudų skyrimo ir kitų klausimų;
1.13. vykdo Departamento direktoriaus, Ūkio ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities (ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba teisės studijų krypties) arba technologijos mokslų studijų srities;
2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį ūkio politikos formavimo arba makroekonomikos analizės srityje;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos veiklą, valstybės tarnybą, ūkio vystymo politikos, euro įvedimą Lietuvoje, biudžeto sandaros, strateginio planavimo įgyvendinimą;
2.4. išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles ir, prireikus mokėti parengti teisės aktų, reguliuojančių ūkio vystymo politikos klausimus, pakeitimo projektus, sugebėti vertinti su ūkio vystymo politika susijusius teisės aktų projektus, ūkio raidos procesus ir tendencijas;
2.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti finansinę, statistinę bei kitą informaciją ir rengti išvadas;
2.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Adobe Reader, Internet Explorer;
2.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.8. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27