Aleksandr Radčenko

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1.1. rengia išvadas dėl Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose rengiamų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos ūkio ministro (toliau – ūkio ministras) įsakymų, kitų teisės aktų projektų, ir savarankiškai arba kartu su kitais departamento valstybės tarnautojais rengia teisės aktų projektus;
1.2. pagal departamento kompetenciją nustatyta tvarka rengia arba dalyvauja rengiant medžiagą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimams;
1.3. priima teisinius sprendimus, rengiant teisės aktų projektus;
1.4. teikia pasiūlymus rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo ir (ar) atsakymus Europos Komisijai dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo, siekiant, kad Lietuvos Respublikos pozicija dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo būtų teisiškai pagrįsta;
1.5. konsultuoja ūkio ministrą, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrus, Ūkio ministerijos kanclerį (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė), Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teisėkūros klausimais;
1.6. pagal departamento kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe;
1.7. savarankiškai ar su kitais Ūkio ministerijos administracijos padaliniais rengia pasiūlymus pakeisti galiojančius arba panaikinti faktiškai netekusius galios ūkio ministro įsakymus ir kitus teisės aktus;
1.8. kontroliuoja ūkio ministro įsakymų ir kitų Ūkio ministerijoje rengiamų teisės aktų projektų teisėtumą;
1.9. kaupia, sistemina ir nagrinėja norminę ir metodinę medžiagą, reikalingą funkcijoms atlikti;
1.10. pagal departamento kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.11. vykdo kitus departamento direktoriaus ir Ūkio ministerijos vadovybės su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) veiklą, teisėkūrą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį;
2.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
2.5. mokėti atlikti teisės aktų, rengiamų Ūkio ministerijoje ir pateiktų derinti kitų valstybės institucijų ir įstaigų, projektų ekspertizę;
2.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
2.7. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27