Kiti skelbimai

  • Visuomeninių organizacijų ar asociacijų atstovai kviečiami dalyvauti valstybės įmonės „VISAGINO ENERGIJA“ nepriklausomų valdybos narių atrankos pokalbyje

Kviečiame visuomeninių organizacijų ar asociacijų atstovus (toliau – atrankos stebėtojai)

dalyvauti valstybės įmonės „VISAGINO ENERGIJA“ dviejų nepriklausomų valdybos narių (turinčio kompetencijos finansų srityje ir turinčio teisinės kompetencijos) atrankos pokalbyje.

Atrankos pokalbis vyks 2018 m. balandžio 26 d., Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 213 salėje, adresu Gedimino pr. 38, Vilnius. Pradžia 9.00 val.

Visuomeninės organizacijos ar asociacijos apie savo deleguojamus atrankos stebėtojus privalo pranešti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai elektroniniu paštu jurgita.jazgeviciene@ukmin.lt  ir daina.ciudariene@ukmin.lt ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki atrankos pokalbio datos – nurodyti jų vardus, pavardes ir pareigas.

Vadovaujantis Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ 44 punktu, atrankos stebėtojai ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki atrankos procedūrų ar dalyvavimo jose pradžios privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (forma pridedama) neatskleisti tretiesiems asmenims duomenų, valstybei atstovaujančios institucijos ir valstybės valdomos įmonės konfidencialios informacijos, kurią sužinojo per atranką. Konfidencialumo pasižadėjimą galima pasirašyti atvykus į Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją (319 kabinetą) arba atsiųsti skenuotą pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą el. paštu (jurgita.jazgeviciene@ukmin.lt ir daina.ciudariene@ukmin.lt), o atvykus į atrankos pokalbį pateikti originalą.

 

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui – Kandidatų į valstybės įmonės „VISAGINO ENERGIJA“ valdybos narių vietas atrankos komisijos sekretorė Jurgita Jazgevičienė, tel. 8 706 64 636, el. p. jurgita.jazgeviciene@ukmin.lt.

 

  • Tabako gaminių gamintojai ir importuotojai kviečiami pasiimti vaizdinių įspėjimų, pateikiamų ant tabako gaminių pakuočių, aukštos raiškos pavyzdžius

Informuojame, kad jau yra parengti vaizdinių įspėjimų, kurie, vadovaujantis 2016 m. gegužės 20 d. įsigaliosiančiomis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 4-609 „Dėl informacijos, susijusios su metimu rūkyti, turinio, jos pateikimo tvarkos ir vaizdinių įspėjimų rinkinių, pateikiamų ant tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės, patvirtinimo“ nuostatomis, turės būti spausdinami ant kiekvieno cigarečių, cigaretėms sukti skirto tabako ir kaljanų tabako pakelio ir bet kokios jų išorinės pakuotės, aukštos raiškos pavyzdžiai (2016 m., 2017 m. ir 2018 m. rinkiniai).

Tabako gaminių gamintojus ir importuotojus dėl aukštos raiškos vaizdinių įspėjimų pavyzdžių prašome kreiptis į Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento Vidaus prekybos politikos skyrių.

Kontaktinis asmuo: Ieva Žaunierienė, tel. 8 706 64 607, el. p.: ieva.zaunieriene@ukmin.lt

  • PRADEDAMA VALSTYBEI SVARBAUS EKONOMINIO PROJEKTO „PRAMONINIO PARKO KRUONIO HAE TERITORIJOJE SUKŪRIMAS“ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4928/0007:76), ESANČIO KAIŠIADORIŲ R. SAV., KRUONIO SEN. VEKONIŲ KAIME 10, DETALIOJO PLANO KEITIMO PROCEDŪRA

Informuojame apie pradedamą valstybei svarbaus ekonominio projekto „Pramoninio parko Kruonio HAE teritorijoje sukūrimas“ žemės sklypo (kad. Nr. 4928/0007:76), esančio Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen. Vekonių kaime 10, detaliojo plano keitimo procedūrą
2017-02-15

Rengimo pagrindas: Detalusis planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio mėn. 7 d. nutarimu Nr. 1221 „Dėl valstybei svarbaus ekonominio projekto „Pramoninio parko Kruonio HAE teritorijoje sukūrimas“ skirto žemės sklypo, esančio Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Kruonio seniūnijoje, Vekonių kaime 10, detaliojo plano keitimo“.

Plano rengimo organizatorius: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. 8 706 64845, 8 706 64868, el. p. kanc@ukmin.lt

Plano rengėjas: UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, Vilnius, Tel. +(370) 5 2619024, el. paštas: info@urbanistika.lt, www.urbanistika.lt. Projekto vadovas: Andželika Kažienė. Informaciją teikia koordinatorė Rūta Garuckienė, el. paštas Ruta.Garuckiene@urbanistika.lt, tel. (8 5) 212 4779, 8699 79322.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. Nr.4928/0007:76), esantis Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Kruonio seniūnijoje, Vekonių kaime 10.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1. Žemės sklypo (kad. Nr. 4928/0007:76), esančio Vekonių k. 10, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav. leistino užstatymo aukščio pakeitimas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės sklypo naudojimo paskirties, naudojimo būdų.

Planavimo darbų programa:
Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2017 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2017 m. III ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Teritorijos vystymo koncepcija: nebus rengiama.
SPAV reikalingumas: bus atliekama SPAV atranka.
Apie tolimesnes detaliojo plano keitimo procedūras visuomenė bus informuota kitais pranešimais.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

KVIEČIAME TAPTI LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS TURIZMO POLITIKOS SKYRIAUS ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ RĖMĖJU. Išsamiau skaitykite.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-11