Rūta Kožemiakienė

 1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. tvarko Ministerijos personalo visų rūšių atostogų apskaitą, pagal Ministerijos administracijos padalinių vadovų pateiktus atostogų grafikų projektus rengia ūkio ministro įsakymais ir Ministerijos kanclerio potvarkiais tvirtinamų Ministerijos personalo atostogų grafikų projektus, ūkio ministro įsakymų ir Ministerijos kanclerio potvarkių dėl kasmetinių bei kitų atostogų suteikimo projektus, rengia ataskaitas ir suvestines, formuoja darbuotojų bylas atostogų klausimais;
1.2. tvarko Ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovams visų rūšių atostogų apskaitą ir rengia ūkio ministro įsakymų ir Ministerijos kanclerio potvarkių dėl visų rūšių atostogų suteikimo projektus;
1.3. rengia Ministerijos personalo komandiruočių Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse ūkio ministro įsakymų ir Ministerijos kanclerio potvarkių projektus, tvarko jų apskaitą ir registrą;
1.4. rengia Ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų komandiruočių ūkio ministro įsakymų projektus;
1.5. registruoja Ministerijos personalo registro objektus ir atnaujina duomenis apie šiuos objektus;
1.6. tvirtina Ministerijos personalo dokumentų ir Ministerijos archyve esančių dokumentų personalo klausimais kopijas;
1.7. pagal Skyriaus kompetenciją rengia raštus, pažymas, pranešimus ir kitus organizacinės veiklos dokumentus Ministerijos personalo valdymo klausimais;
1.8. vykdo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo ir tobulinimo darbo grupės sekretoriaus funkcijas;
1.9. dalyvauja rengiant kovos su korupcija programos pakeitimo projektus ir vykdant jos įgyvendinimo stebėseną;
1.10. dalyvauja rengiant kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planus ir kontroliuojant šių planų priemonių vykdymą;
1.11. rengia ataskaitos apie Ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų kovos su korupcija veiklą projektą;
1.12. tvarko Ministerijos interneto svetainės skyrelį „Kovos su korupcija priemonės“, skelbia jame kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planus, ataskaitas bei kitą informaciją apie Ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklą kovos su korupcija srityje;
1.13. dalyvauja Ministerijos ir kitų institucijų komisijų ir darbo grupių veikloje;
1.14. nesant kito Skyriaus valstybės tarnautojo, atlieka jam pavestas funkcijas jo atostogų, komandiruotės arba ligos laikotarpiu;
1.15. vykdo kitus su Skyriaus veikla susijusius Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Ministerijos strateginiams tikslams pasiekti.
 

2.Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
2.2. turėti 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje;
2.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: ,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS Outlook“, „MS PowerPoint“, ,,Internet Explorer“;
2.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius;
2.5. išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimą reguliuojančius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktikoje;
2.6. mokėti analizuoti informaciją, rengti išvadas; gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31