Ramunė Genienė

 1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. tvarko skyriaus vedėjo priskirtų tvarkyti ministerijos įgyvendinamų programų lėšų bankuose, gautinų ir mokėtinų lėšų, išlaidų, finansavimo kompiuterinę apskaitą, sudaro šios apskaitos finansinės ir statistinės atskaitomybės nustatytas ir jos analizei reikalingas formas, laiku įtraukia į kompiuterinę apskaitos ir verslo valdymo sistemą NAVISION FINANCIALS dokumentuose užfiksuotas ministerijos atliekamas ūkines operacijas, atlieka ministerijos atliekamų ūkinių operacijų einamąją kontrolę – tikrina, ar dokumentai tinkamai sutvarkyti ir atitinka nustatytus reikalavimus, atsako už visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ministerijos atliekamų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į ministerijos apskaitą ir ministerijos buhalterinių įrašų atitiktį ministerijos ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui, siekdamas užtikrinti tikslią ir taisyklingą pirmiau minėtų ministerijos įgyvendinamų programų lėšų apskaitą ir ministerijos finansinės atskaitomybės sudarymą;
1.2. tikrina, ar yra pateikti visi reikiami ministerijos atsiskaitymo dokumentai, ar juose yra būtini rekvizitai, ar ministerijos atsiskaitymo dokumentai yra vizuoti, surašyti ir (ar) pasirašyti asmenų, turinčių teisę surašyti ir (ar) pasirašyti apskaitos dokumentus, siekdamas užtikrinti tinkamą einamąją finansų kontrolę;
1.3. rengia ir tvirtina mokėjimo paraiškas ar mokėjimo pavedimus tik pagal atitinkamus dokumentus, leidžiančius atlikti tokius mokėjimus, ir tik tam tikslui ir pagal tą ekonominės klasifikacijos kodą, pagal kurį yra skirti asignavimai, siekdamas pagrįsti ministerijos ūkinių operacijų teisėtumą;
1.4. teikia skyriaus vedėjui pasirašyti buhalterines pažymas, siekdamas dokumentuoti klaidingai įregistruotų ministerijos ūkinių operacijų taisymą;
1.5. iki kito mėnesio 20 dienos išspausdina apskaitos ir verslo valdymo sistemos NAVISION FINANCIALS registrus (detaliuosius sąskaitų balansus), paskirstytus pagal priskirtas tvarkyti ministerijos įgyvendinamas programas ir pagal tų programų atitinkamas sąskaitų plano ataskaitinio mėnesio buhalterines sąskaitas ir vykdydamas einamąją ministerijos finansų kontrolę, sutikrinęs su ministerijos buhalterinės apskaitos pirminiais dokumentais, juos pasirašo. Suradus klaidų ar dėl kitų priežasčių pakitus ministerijos buhalterinės apskaitos registrų duomenims, spausdina pataisytus apskaitos registrus, o senus pažymi kaip klaidingus ir perduoda jų duomenis visiems skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams), naudojantiems šių apskaitos registrų informaciją, siekdamas taisyklingai apskaičiuoti bendrą ministerijos apskaitos registrų apyvartą ir ministerijos sąskaitų likučius;
1.6. per 5 darbo dienas po ministerijos pirkimo sutarčių įvykdymo ar nutraukimo už viešuosius pirkimus atsakingam ministerijos administracijos padaliniui teikia informaciją apie įvykdytas ar nutrauktas ministerijos pirkimo sutartis ir nurodo pirkimo sutarties numerį, pirkimo objekto kodą pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, tiekėjo pavadinimą, tiekėjo kodą, sutarties vykdymą (sutartis įvykdyta, sutartis įvykdyta iš dalies, sutartis nutraukta), sutarties įvykdymo (nutraukimo) datą, faktinę įvykdytos, iš dalies įvykdytos ar nutrauktos sutarties apimtį pinigine išraiška), kad laiku būtų pateikta teisinga informacija apie pirkimo sutarčių vykdymą Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
1.7. dalyvauja inventorizuojant ministerijos debitorinius ir kreditorinius įsipareigojimus, kad ministerijos faktinės gautinos ir mokėtinos sumos būtų taisyklingai palygintos su ministerijos apskaitos duomenimis;
1.8. nustatyta tvarka į ministerijos archyvą perduoda ministerijos buhalterinius dokumentus, kad užtikrintų jų saugumą;
1.9. atlieka skyriaus vedėjo nurodymu kitam skyriaus valstybės tarnautojui (darbuotojui) pavestas funkcijas jo atostogų, komandiruotės arba ligos laikotarpiu;
1.10. pagal kompetenciją dalyvauja ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.11. atlieka kitus skyriaus vedėjo su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų valdymo ir apskaitos srityje;
2.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais iš valstybės biudžeto finansuojamų įstaigų finansinę apskaitą, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei Dokumentų rengimo taisykles;
2.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.5. mokėti dirbti su apskaitos ir verslo valdymo sistemos NAVISION FINANCIALS ir Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) programomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31