Nerijus Rudaitis

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. Koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;  
1.2. Ūkio ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;
1.3. Kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;
1.4. Organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir jų įgyvendinimą;
1.5. Dalyvauja organizuojant ir kontroliuojant Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą; vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą;
1.6. Organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir Ūkio ministro įsakymų projektų rengimą;
1.7. Ūkio ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ar pašalpas;
1.8. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Ūkio ministro pavestas funkcijas.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba teisės studijų krypties;
2.2. Turėti ne mažiau kaip 5 metų vadovaujamo (įstaigai/įmonei, įstaigos/įmonės padaliniui) darbo patirtį ir ne mažiau kaip 3 metų ekonominio arba teisinio darbo patirtį;
2.3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykių reguliavimą, finansus bei buhalterinę apskaitą;
2.4. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.5. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
2.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27