Lina Lukoševičiūtė

 1. Valstybės tarnautojas vykdo šiais funkcijas:

1.1. vadovauja Departamentui, planuoja, koordinuoja ir organizuoja Departamento darbą;
1.2. dalyvauja rengiant ir derinant tarptautinių sutarčių, įvairių susitarimų ir sutarčių, protokolų projektus;
1.3. dalyvauja valstybės tarnautojų priėmimo į valstybės tarnybą Ūkio ministerijoje konkursų komisijose;
1.4. teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja Departamento skyrių ar kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų, raštų, atsakymų ir pažymų, teikiamų ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau kartu – Ūkio ministerijos vadovybė) pasirašyti ir (arba) vizuoti, projektus;
1.5. Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe;
1.6. konsultuoja Ūkio ministerijos vadovybę, Ūkio ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teisėkūros ir teisės taikymo klausimais;
1.7. analizuoja, teikia išvadas ir dalyvauja rengiant atsakymų projektus pagal Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, asmenų prašymus, skundus, pareiškimus Departamento kompetencijos klausimais;
1.8. teikia išvadas ir pasiūlymus Ūkio ministerijos administracijos padaliniams Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais;
1.9. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo ir (arba) atsakymus Europos Komisijai dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo;
1.10. dalyvauja organizuojant Ūkio ministerijos prekių, paslaugų ir darbų pirkimus;
1.11. atstovauja Ūkio ministerijai teismuose, valstybės institucijose ir įstaigose, ūkio ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose, įmonėse, dalyvauja rengiant ieškinius ir kitus procesinius dokumentus teismams, kitoms teisėsaugos institucijoms;
1.12. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui išvadas dėl teisės aktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai;
1.13. pagal Departamento kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Departamento veikla susijusius Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį išsilavinimą – teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį teisinį socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties išsilavinimą;
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos veiklą, teisėkūros procesą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimą, viešuosius pirkimus, administracinių bylų teiseną, išmanyti civilinę, civilinio proceso teisę;
2.3. sugebėti taikyti teisės normas, spręsdamas teisinio pobūdžio ūkio reguliavimo, valstybės tarnybos, valstybės turto valdymo, įmonių ūkinės veiklos srities, Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo, viešųjų pirkimų vykdymo ir kitus teisinius klausimus;
2.4. mokėti rengti teisės aktų projektus ir jų teisines išvadas, teismo procesinius dokumentus, analizuoti teisinę informaciją, teikti konsultacijas teisės aktų taikymo klausimais, sugebėti kūrybiškai taikyti teisės aktus;
2.5 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje, išmanyti teisės aktų projektų rengimą reguliuojančius teisės aktus;
2.6. turėti ne mažiau kaip 8 metus teisinio darbo patirtį ir 4 metų vadovaujamo darbo patirtį;
2.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.
 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-04-07