Laima Danutė Skruodienė

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. padeda Skyriaus vedėjui organizuoti Skyriaus darbą, kontroliuoti Departamento direktoriaus, ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimų vykdymą ir teikia atitinkamus pasiūlymus, taip pat Skyriaus vedėjo pavedimu vertina ir vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;
1.2. pagal Skyriaus kompetenciją rengia pasiūlymus formuojant valstybės eksporto skatinimo politiką, numatant priemones eksporto plėtrai skatinti ir kuriant palankią aplinką eksporto diversifikavimui, dalyvauja rengiant eksporto plėtros strategines kryptis ir koordinuojant jų įgyvendinimo priemones, taip pat dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą dvišalio prekybinio – ekonominio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis srityje ir įgyvendinant strateginių prekių eksporto kontrolę;
1.3. analizuoja pagal Skyriaus kompetenciją eksporto tendencijas, komercijos atašė veiklos rezultatus, VšĮ ,,Versli Lietuva“ verslui teikiamas konsultacijas ir kitas priemones ir rengia apibendrintus pasiūlymus eksporto skatinimo, dvišalio prekybinio–ekonominio bendradarbiavimo, komercijos atašė veiklos organizavimo ir tobulinimo ir kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
1.4. nagrinėja pagal Skyriaus kompetenciją derinti teikiamų dvišalių prekybinio–ekonominio bendradarbiavimo susitarimų projektus, taip pat kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
1.5. analizuoja pagal Skyriaus kompetenciją teikiamus Europos Sąjungos ir tam tikrų trečiųjų valstybių derybinių dokumentų projektus dėl siūlomų prekybos režimo pasikeitimų, įskaitant Europos Komisijos siūlomus bendrųjų tarifų lengvatų pakeitimus, ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl galimo poveikio Lietuvos eksporto plėtrai ir atskiriems Lietuvos verslo sektoriams;
1.6. dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos ir Ūkio ministerijai vadovauti priskirtų dvišalių prekybinio–ekonominio bendradarbiavimo komisijų (darbo grupių) posėdžius, rengiant tokių komisijų (darbo grupių) posėdžių medžiagą, darbotvarkių ir protokolų projektus, taip pat šių posėdžių protokolinių sprendimų, susijusių su Lietuvos įsipareigojimais, vykdymo kontrolę, personaliai organizuoja dvišalės Lietuvos Respublikos ir Ukrainos tarpvyriausybinės prekybinio–ekonominio bendradarbiavimo komisijos posėdžius ir rengia jiems medžiagą;
1.7. rengia ir dalyvauja rengiant pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įstatymų ir kitų teisės aktų, projektus;
1.8. teikia nuomonę dėl derinti pateiktų kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų Lietuvos Respublikos pozicijų, susijusių su Skyriaus kompetencijos klausimais;
1.9. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis, Lietuvos ir užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis sprendžiant prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo ir kitus Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;
1.10. pagal Skyriaus kompetenciją konsultuoja Lietuvos ūkio subjektus ir operatyviai informuoja Lietuvos verslo asociacijas apie kitų valstybių kvietimus dalyvauti verslo forumuose, parodose ir kituose renginiuose, turinčiuose poveikio prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo plėtrai;
1.11. Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja pasitarimuose Ūkio ministerijoje, Departamentą kuruojančio Ūkio viceministro pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai pagal Skyriaus kompetenciją kitose valstybės institucijose ir įstaigose, Europos Sąjungos institucijose ir užsienio valstybėse, kad prireikus išdėstytų suderintą Skyriaus, Departamento, Ūkio ministerijos poziciją nagrinėjamais klausimais;
1.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ūkio ministro ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.13. pagal Skyriaus kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą Ūkio ministerijos vadovybei;
1.14. nesant Skyriaus vedėjo, atlieka jo funkcijas;
1.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo pagal išsilavinimą arba užsienio prekybos srityje patirtį;
2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešąsias įstaigas, valstybės ir tarnybos paslaptis, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, taip pat su Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymu;
2.4. būti susipažinęs su strateginių prekių eksporto kontrolę reguliuojančiais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;
2.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimą, jų pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimui ir priėmimą reguliuojančiais teisės aktais;
2.6. būti susipažinęs su teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos veiklą ir kitais, įskaitant eksporto programinius dokumentus, reikalingais šiame pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti,;
2.7. būti susipažinęs su dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisyklėmis;
2.8. sugebėti planuoti ir organizuoti Skyriaus veiklą;
2.9. mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, MS Power Point, MS Excel, Internet Explorer;
2.11. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją ir duomenis, rengti išvadas ir pasiūlymus;
2.12. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-07