Kristina Purvinytė-Baltaduonė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. skyriaus vedėjui padeda vykdyti skyriaus darbų organizavimą, siekdamas užtikrinti sklandų skyriaus darbą;
1.2. dalyvauja rengiant viešųjų paslaugų SVV politikos strategines kryptis ir jų įgyvendinimo priemones;
1.3. dalyvauja inicijuojant priemones, užtikrinančias viešųjų paslaugų SVV prieinamumą Lietuvos apskrityse ir savivaldybėse ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų SVV prieinamumo ir kokybės didinimo;
1.4. teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos fondų lėšų planavimo ir administravimo, priemonių įgyvendinimo plano ir jo pakeitimų, projektų atrankos kriterijų ir jų pakeitimų. Teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie SVV politikos tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus, dokumentus ir teisės aktus, susijusius su Europos Sąjungos fondų planavimu ir administravimu, dalyvauja verslo srities projektų, kuriuos numatoma finansuoti Europos Sąjungos fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis, atrenkamų konkurso būdu, vertinimo rezultatų bei skundų, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo, nagrinėjime, užtikrina audito seką, saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;
1.5. analizuoja skyriui priskirtų viešųjų įstaigų veiklos problemas, koordinuoja šių viešųjų įstaigų dalininko teisių perdavimo/pardavimo procedūras;
1.6. dalyvauja rengiant tiesės aktų projektus viešųjų įstaigų dalininko teisių perdavimo/ pardavimo klausimais;
1.7. koordinuoja ir administruoja už valstybės biudžeto lėšas perkamų viešųjų verslo paslaugų sutarčių vykdymą;
1.8. užtikrina bendradarbiavimą su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, spendžiant SVV subjektų problemas;
1.9 nagrinėja, įvertina ir rengia atsakymus į valstybės institucijų ir įstaigų, asmenų paklausimus ir kitus raštus, dalyvauja konferencijose, seminaruose, pasitarimuose, darbo grupėse viešųjų paslaugų SVV užtikrinimo klausimais, dalyvauja inicijuojant projektus, taikomuosius mokslinius tyrimus ir prižiūri jų eigą, rengia informacinę medžiagą, kad būtų suteikta ir (ar) gauta informacija pagal kompetenciją;
1.10. pagal skyriaus kompetenciją ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai ar skyriui;
1.11. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, politikos mokslų arba teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo pagal išsilavinimą patirties;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
2.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais SVV, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisyklėmis;
2.6. išmanyti teisės aktų projektų rengimo metodinius reikalavimus ir mokėti juos taikyti rengiant teisės aktų projektus;
2.7. gebėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-09-14