Nuo liepos 1 d. reorganizuota Valstybinė metrologijos tarnyba

2014 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo pakeitimas, kuriuo vadovaujantis reorganizuota Valstybinė metrologijos tarnyba išdalijimo būdu. Jos teisės ir pareigos išdalintos Ūkio ministerijai, Lietuvos metrologijos inspekcijai ir Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui.

Po reorganizavimo Ūkio ministerija:

 • koordinuoja visų Lietuvos ūkio šakų metrologijos veiklą, metodiškai jai vadovauja, rengia metrologijos srities techninius reglamentus, kitus normatyvinius dokumentus arba organizuoja jų rengimą;
 • dalyvauja tarptautinių metrologijos organizacijų veikloje;
 • keičiasi informacija su kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis matavimo priemonių tipo patvirtinimo, patikros ir paskelbtųjų įstaigų veiklos klausimais;
 • nustato matavimo priemonių, kai jos nepatenka į techninių reglamentų, kurie nustato tiekimo rinkai sąlygas, taikymo sritį, tiekimo rinkai taisykles, taip pat ne Europos Sąjungos valstybėse narėse išduotų matavimo priemonių sertifikatų ir žymenų pripažinimo taisykles;
 • nustato matavimo priemonių tipo patvirtinimo bandymų atlikimo tvarką;
 • tvirtina matavimo priemonių tipus;
 • atlieka Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme su paskirtųjų ir paskelbtųjų įstaigų paskyrimu nustatytas funkcijas;
 • sudaro ir tvirtina teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą, nustato laiko intervalus tarp patikrų;
 • atlieka Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro valdytojo funkcijas;
 • koordinuoja matavimo vienetų valstybinių etalonų kūrimo, saugojimo, naudojimo ir tobulinimo darbus;
 • organizuoja matavimo priemonių patikros metodikų rengimą ir jas tvirtina;
 • nustatyta tvarka teikia įmonėms, įstaigoms, organizacijoms informaciją apie metrologijos normatyvinius dokumentus;
 • atlieka kituose metrologijos srities teisės aktuose Ūkio ministerijai nustatytas funkcijas.

Už metrologijos sritį Ūkio ministerijoje yra atsakingas Pramonės ir prekybos departamentas. Aktuali informacija šios srities klausimais bus teikiama Ūkio ministerijos interneto svetainės skiltyje „Verslo aplinka“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-09-28