Dijana Bureikienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. pagal Skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus dėl Ministerijos personalo ir Ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų mokymų, socialinių ir kitų garantijų įgyvendinimo klausimais;
1.2. koordinuoja ir administruoja Ministerijos personalo darbo bei poilsio laiko apskaitą, pildo Ministerijos darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
1.3. pagal Skyriaus kompetenciją rengia pažymas, pranešimus ir kitus organizacinės veiklos dokumentus Ministerijos personalo valdymo klausimais;
1.4. organizuoja ir administruoja Ministerijos personalo kvalifikacijos kėlimą, rengia Ministerijos valstybės tarnautojų mokymo planus ir mokymo ataskaitas, atlieka mokymo poveikio Ministerijos personalui vertinimą;
1.5. vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus dėl mokymo paslaugų ir rengia su pirkimu susijusius dokumentus, kontroliuoja sutarčių vykdymą ir dalyvių lankomumą;
1.6. rengia Ministerijos personalo komandiruočių Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse ūkio ministro įsakymų ir Ministerijos kanclerio potvarkių projektus, tvarko jų apskaitą ir registrą;
1.7. rengia Ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų komandiruočių ūkio ministro įsakymų projektus;
1.8. rengia Ministerijos personalo komandiruočių Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse detalias ataskaitas;
1.9. tvirtina Ministerijos personalo dokumentų ir Ministerijos archyve esančių Ministerijos personalo dokumentų kopijas;
1.10. dalyvauja darbo grupių, komisijų posėdžiuose, pasitarimuose, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;
1.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.12. registruoja Ministerijos personalo registro objektus ir atnaujina duomenis apie šiuos objektus;
1.13. nesant kito Skyriaus valstybės tarnautojo, atlieka jam pavestas funkcijas jo atostogų, komandiruotės arba ligos laikotarpiu;
1.14. vykdo kitus su Skyriaus veikla susijusius Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Ministerijos strateginiams tikslams pasiekti.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2.2. turėti 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exel, MS PowerPoint, MS Outlook ir Internet Explorer programomis;
2.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius;
2.6. išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimą reguliuojančius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktikoje;
2.7. mokėti analizuoti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-04-12