Danutė Žiūkienė

1. Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. vadovaudamasis apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, ministerijos vidaus finansų kontrolę ir apskaitos politiką reglamentuojančiomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro (toliau – ministras) ar jo įgalioto asmens patvirtintomis taisyklėmis bei kitais nustatytais apskaitos reikalavimais, atlieka tikslią ir taisyklingą nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, finansinio turto, atsargų, atsakingų asmenų, pinigų kasoje, gautinų ir mokėtinų lėšų, išlaidų, finansavimo buhalterinę apskaitą, sudaro šios apskaitos finansinės ir statistinės atskaitomybės nustatytas ir jos analizei reikalingas formas;
1.2. dokumentuose užfiksuotas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius tinkamai ir laiku įtraukia į kompiuterinę apskaitos ir verslo valdymo sistemą NAVISION FINANCIALS, atlieka ūkinės operacijos einamąją kontrolę – tikrina, ar yra pateikti visi nustatyti atsiskaitymo dokumentai, ar juose yra būtini rekvizitai, ar atsiskaitymo dokumentai yra vizuoti, surašyti ir (ar) pasirašyti asmenų, turinčių teisę surašyti ir (ar) pasirašyti apskaitos dokumentus;
1.3. apskaičiuoja ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų), vykstančių į komandiruotes, su komandiruote susijusias išlaidas ir pateikia mokėjimui;
1.4. tvarko ministerijos grynų pinigų apskaitą, nustatyta tvarka rengia ir sudaro kasininko apyskaitas;
1.5. rengia mokėjimo pavedimus tik pagal atitinkamus dokumentus, leidžiančius atlikti tokius mokėjimus, ir tik tam tikslui ir pagal tą ekonominės klasifikacijos kodą, pagal kurį yra skirti asignavimai;
1.6. tvarko ministerijos nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, finansinio turto, atsargų apskaitą, skaičiuoja turto nusidėvėjimą (amortizaciją).
1.7. pagal skyriaus vedėjo pasirašytas buhalterines pažymas įtraukia į kompiuterinę apskaitos ir verslo valdymo sistemą NAVISION FINANCIALS koreguojamus, taiso klaidingus įregistruotų ūkinių operacijų įrašus;
1.8. iki kito mėnesio 20 dienos išspausdina apskaitos ir verslo valdymo sistemos NAVISION FINANCIALS registrus (detaliuosius sąskaitų balansus), paskirstytus pagal priskirtas tvarkyti ministerijos įgyvendinamas programas, ir pagal tų programų atitinkamas sąskaitų plano ataskaitinio mėnesio buhalterines sąskaitas, ir atlikdamas einamąją ministerijos finansų kontrolę sutikrina su ministerijos buhalterinės apskaitos pirminiais dokumentais ir juos pasirašo. Suradus klaidų ar dėl kitų priežasčių pakitus ministerijos buhalterinės apskaitos registrų duomenims, spausdina pataisytus apskaitos registrus, o senus pažymi kaip klaidingus ir perduoda jų duomenis visiems skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams), naudojantiems šių apskaitos registrų informaciją;
1.9. palaiko ryšius su ministeriją aptarnaujančiais bankais – nustatyta tvarka perduoda bankui atitinkamai įformintus mokėjimo dokumentus, įneša grynuosius pinigus, gauna iš banko grynuosius pinigus, išrašus apie atliktus mokėjimus;
1.10. užtikrina buhalterinių dokumentų saugumą, nustatyta tvarka perduoda juos į ministerijos archyvą;
1.11. pagal kompetenciją dalyvauja ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.12. atlikti Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo nurodymu kitam Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojui pavestas funkcijas jo atostogų arba ligos laikotarpiu;
1.13. atlikti Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo papildomai pavestas šiuose nuostatuose nenurodytas funkcijas.

2. Darbuotojo bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

2.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą;
2.2. turėti darbo patirties;
2.3. mokėti dirbti su apskaitos ir verslo valdymo sistemos NAVISION FINANCIALS ir Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) programomis;
2.4. išmanyti iš valstybės biudžeto finansuojamų įstaigų apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;
2.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31