Daina Čiūdarienė

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. vadovauja skyriui, planuoja, organizuoja ir užtikrina jo darbą;
1.2. koordinuoja projektų ir procesų valdymo metodų taikymą Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje;
1.3. teikia pasiūlymus dėl projektų valdymo, procesų diegimo Ūkio ministerijoje;
1.4. betarpiškai dirba su projektų kuratoriais ir vadovais inicijuojant, planuojant, įgyvendinant ir baigiant projektus;
1.5. teikia metodinę pagalbą ir rekomendacijas projektų valdymo klausimais visame projekto cikle: inicijavime, planavime, įgyvendinime ir baigime;
1.6. teikia metodinę pagalbą ir rekomendacijas procesų valdymo klausimais;
1.7. prireikus rekomenduoja projektų ir procesų veiklos valdymo metodų taikymo mokymus;
1.8. dalyvauja pasitarimuose ir posėdžiuose, susijusiuose su projektų valdymu, procesų valdymu ir kitų pažangių veiklos valdymo metodų taikymu, taip pat viešojo valdymo tobulinimo veikla;
1.9. stebi projektų įgyvendinimo eigą, vertina tarpinius ir galutinius projektų įgyvendinimo rezultatus;
1.10. teikia informaciją apie tarpinius ir galutinius projektų įgyvendinimo rezultatus ir projekto įgyvendinimo problematiką bei naudą Projektų valdymo priežiūros komitetui;
1.11. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus;
1.12. vykdo periodinę projektų valdymo ir procesų valdymo reguliavimo peržiūrą ir tobulinimą;
1.13. prireikus kuria ir diegia naujus projektų valdymo ir procesų valdymo sistemos elementus;
1.14. rengia reikalingas tvarkas, metodikas ir kitus su projektų valdymu ir procesų valdymu susijusius dokumentus;
1.15. vykdo geros projektų valdymo ir procesų valdymo praktikos sklaidą Ūkio ministerijoje, kitose institucijose ir įstaigose;
1.16. stebi naujienas, susijusias su pasauliniu projektų valdymo ir kitų pažangių veiklos valdymo metodų vystymusi, dalyvauja su skyriaus veikla susijusiuose renginiuose ir pritaiko naujoves Ūkio ministerijoje;
1.17. koordinuoja Ūkio ministerijos ir ūkio ministrui pavestų valdymo sričių viešojo valdymo tobulinimo procesą;
1.18. koordinuoja savalaikį valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą valstybės valdomose įmonėse, kuriose Ūkio ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko teises ir pareigas arba patikėjimo teise valdo valstybei nuosavybės teise priklausančias akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijas;
1.19. vizuoja skyriaus parengtų teisės aktų ir raštų projektus;
1.20. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;
1.21. vykdo kitus ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio ir departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) – socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties;
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
2.3. turėti ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtį ir ne mažesnę nei 3 metų tarptautinę projektų valdymo ir pažangių veiklos valdymo metodų taikymo darbo patirtį verslo ar viešojo valdymo srityse;
2.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti teisės aktų projektus ir dokumentus;
2.5. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;
2.6. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C1 lygiu.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-06