Aušra Kemežaitė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. dalyvauja organizuojant ir vykdant Ministerijos personalo ir Ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių vadovų atrankos procedūras;
1.2. pagal Skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus dėl Ministerijos personalo ir Ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų priėmimo į tarnybą ir (ar) darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš tarnybos ir (ar) darbo, priedų, priemokų ir pašalpų, skatinimo, mokymo paslaugų teikimo, socialinių ir kitų garantijų įgyvendinimo klausimais;
1.3. organizuoja prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartis nagrinėjimą;
1.4. dalyvauja organizuojant Ministerijos personalo ir Ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų tarnybinės veiklos vertinimą;
1.5. registruoja Valstybės tarnautojų registro objektus ir atnaujina duomenis apie šiuos objektus;
1.6. dalyvauja rengiant Ministerijos administracijos padalinių nuostatus, Ministerijos valstybės tarnautojų pareigybės aprašymus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės nuostatus;
1.7. pagal Skyriaus kompetenciją rengia pažymas, pranešimus ir kitus veiklos dokumentus Ministerijos personalo valdymo klausimais;
1.8. organizuoja Ministerijos valstybės tarnautojų pažymėjimų išdavimą;
1.9. tvirtina Ministerijos personalo dokumentų ir Ministerijos archyve esančių Ministerijos personalo dokumentų kopijas;
1.10. dalyvauja darbo grupių, komisijų posėdžiuose, pasitarimuose, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;
1.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.12. nesant kito Skyriaus valstybės tarnautojo, atlieka jam pavestas funkcijas jo atostogų, komandiruotės arba ligos laikotarpiu;
1.13. vykdo kitus su Skyriaus veikla susijusius Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Ministerijos strateginiams tikslams pasiekti.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2.2. turėti 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: ,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS Outlook“, „MS PowerPoint“, ,,Internet Explorer“;
2.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius;
2.6. išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimą reguliuojančius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktikoje;
2.7. mokėti analizuoti informaciją, rengti išvadas; gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31