Algė Strolytė

1. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1.1. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja Ūkio ministerijai priskirtų ES techninės paramos lėšomis finansuojamų projektų, skirtų viešinti, įgyvendinimą;
1.2. pagal skyriaus kompetenciją sprendžia klausimus, susijusius su viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA), uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros vykdomais iš ES techninės paramos lėšų finansuojamais projektais, skirtais viešinti, kad būtų tinkamai koordinuojami Ūkio ministerijos ir LVPA veiksmai viešinimo srityje;
1.3. dalyvauja administruojant Ūkio ministerijai priskirtus ES techninės paramos lėšomis finansuojamus projektus, skirtus viešinti, siekdamas sėkmingo užsibrėžtų šių projektų tikslų įgyvendinimo;
1.4. planuoja ES techninės paramos lėšų poreikį viešinimo veiklai vykdyti;
1.5. rengia ir teikia viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA) Ūkio ministerijai priskirtų ES techninės paramos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo ataskaitas ir mokėjimo prašymus;
1.6. rengia ir derina su CPVA Ūkio ministerijai priskirtų ES techninės paramos lėšomis finansuojamų projektų keitimų dokumentus;
1.7. rengia ir teikia CPVA lėšų išmokėjimo iš valstybės iždo sąskaitos ir planuojamų išmokėti lėšų iš valstybės sąskaitos ataskaitas;
1.8. organizuoja mokymus ir seminarus apie ES struktūrinę paramą pagal Ūkio ministerijos administruojamas priemones;
1.9. kaupia, apdoroja ir teikia Ūkio ministerijos administracijos padaliniams ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms (toliau – institucijos) informaciją apie Ūkio ministerijos vykdomą ES struktūrinės paramos planavimą ir administravimą;
1.10. dalyvauja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kaip vadovaujančiosios institucijos, vykdomoje viešinimo apie ES paramą veikloje;
1.11. skelbia teisės aktus, susijusius su ES struktūrine parama, Ūkio ministerijos tinklapyje ir pagal skyriaus kompetenciją tvarko tinklapius www.esparama.lt ir www.esinvesticijos.lt;
1.12. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja atsakant į paklausimus, susijusius su ES struktūrine parama;
1.13. planuoja ir organizuoja informavimo ir mokymo renginius, skirtus pareiškėjams ir projektų vykdytojams;
1.14. teikia pareiškėjams, projektų vykdytojams, socialiniams ekonominiams partneriams ir kitoms suinteresuotoms grupėms ir asmenims informaciją apie Ūkio ministerijos administruojamą ES struktūrinę paramą;
1.15. teikia ūkio ministrui, Ūkio ministerijos kancleriui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrui, kuruojančiam departamento veiklą (toliau – ūkio viceministras) (toliau kartu – Ūkio ministerijos vadovybė), veiklos ataskaitas apie Ūkio ministerijai priskirtų ES techninės paramos lėšomis finansuojamų projektų vykdymo eigą ir rezultatus;
1.16. teisės aktų nustatyta tvarka saugo pagal skyriaus kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus;
1.17. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su ES techninės paramos administravimu ir finansavimu, projektus, užtikrindamas skaidrumo, patikimo finansų valdymo ir efektyvaus lėšų panaudojimo principų laikymąsi;
1.18. tinkamai ir laiku vykdo Ūkio ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, susijusias su ES struktūrinės paramos administravimu, ir kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2.2. turėti darbo pagal išsilavinimą patirties;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Office“, „Internet Explorer“; mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais bei kitais dokumentais, reguliuojančiais ES struktūrinės paramos administravimą, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
2.6. būti susipažinęs su ES struktūrinės paramos administravimo institucine sistema Lietuvoje;
2.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą ir mokėti pasirinkti darbo metodus;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.9. mokėti kaupti, apibendrinti, analizuoti ir valdyti informaciją, rengti išvadas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-04-12