Akvilė Paužaitė-Kimsienė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos administravimą reguliuojančių teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų tobulinimo, dalyvauja rengiant ES struktūrinei paramai administruoti reikalingų teisės aktų projektus ir dokumentus, teikia pastabas ir išvadas dėl jų, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus;
1.2. kaupia, apdoroja ir nustatyta tvarka pagal skyriaus kompetenciją Ūkio ministerijos administracijos padaliniams, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms (toliau – institucijos) teikia informaciją, susijusią su ES struktūrinės paramos panaudojimu ir Ūkio ministerijos vykdomu ES struktūrinės paramos administravimu turizmo ir verslo srityse;
1.3. pagal skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų raštus (skundus, prašymus, paklausimus);
1.4. 2014–2020 m. ES paramos administravimo laikotarpiu atlieka veiksmus, reikalingus mokėjimams atlikti;
1.5. pagal skyriaus kompetenciją teikia suinteresuotoms institucijoms ir ES bei užsienio valstybių institucijoms ir įstaigoms reikiamą informaciją ES struktūrinės paramos administravimo klausimais;
1.6. Atrankos komiteto rekomendacijų dėl finansavimo skyrimo arba neskyrimo pagrindu ir (arba) viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA) projektų atrankos komisijos rekomendacijų dėl finansavimo skyrimo arba neskyrimo pagrindu (2007–2013 m. ES paramos administravimo laikotarpiu), rekomendacijų dėl finansavimo skyrimo arba neskyrimo, gautų per projektų vertinimo rezultatų aptarimą, pagrindu (2014–2020 m. ES paramos administravimo laikotarpiu), LVPA projekto tinkamumo finansuoti ir naudos ir kokybės vertinimo ataskaitų pagrindu rengia ūkio ministro sprendimų dėl finansavimo turizmo ir verslo srities projektams įgyvendinti skyrimo arba neskyrimo projektus, informuoja įgyvendinančiąją instituciją ir projektų vykdytojus apie ūkio ministro priimtus sprendimus dėl finansavimo skyrimo arba neskyrimo;
1.7. dalyvauja projektų komisijos posėdžiuose (2007–2013 m. ES paramos administravimo laikotarpiu), projektų vertinimo rezultatų aptarimuose (2014–2020 m. ES paramos administravimo laikotarpiu);
1.8. dalyvauja rengiant projektų administravimo ir finansavimo sutarčių (2007–2013 m. ES paramos administravimo laikotarpiu) ir ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų finansavimo sutarčių (2014–2020 m. ES paramos administravimo laikotarpiu) projektus pagal ūkio ministro sprendimus dėl finansavimo turizmo ir verslo srities projektams įgyvendinti skyrimo, teikia pritarimą arba pastabas ir pasiūlymus LVPA pateiktiems derinti projekto sutarties pakeitimams arba projekto sutarties nutraukimams, teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia LVPA pasiūlymus dėl projekto finansavimo sutarties pakeitimų;
1.9. vykdo turizmo ir verslo srities projektų priežiūrą, pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja vykdant ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų turizmo ir verslo srities projektų stebėseną, identifikuoja probleminius projektus ir teikia pasiūlymus dėl probleminių projektų priežiūros ir projektų įgyvendinimo problemų sprendimo;
1.10. rengia dokumentus, reikalingus ES struktūrinei paramai turizmo ir verslo srityse pagal Ūkio ministerijai priskirtas sritis administruoti, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus;
1.11. dalyvauja vykdant pažeidimų kontrolę, nagrinėja LVPA priimtus sprendimus dėl nustatytų ES lėšų naudojimo pažeidimų, rengia sprendimų dėl pažeidimų projektus, teikia juos ūkio ministrui tvirtinti, apie priimtus sprendimus informuoja projekto vykdytoją, dalyvauja rengiant grąžintinų ir grąžintų lėšų valdymą ir skolų nurašymą reguliuojančių teisės aktų ir dokumentų projektus;
1.12. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia pasiūlymus institucijoms dėl pažeidimų kontrolės sistemos tobulinimo;
1.13. įtaręs pažeidimą, praneša apie tai LVPA;
1.14. perduoda reikalavimo teisę į projekto vykdytojo negrąžintą sumą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui ir teikia tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintas lėšas, rengia sprendimų dėl negrąžintos skolos projektus;
1.15. pagal skyriaus kompetenciją suveda duomenis į Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (SFMIS);
1.16. teisės aktų nustatyta tvarka saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus;
1.17. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir tikslina Ūkio ministerijos vidaus procedūrų (taisyklių, darbo reglamentų ir pan.), užtikrinančių ES struktūrinės paramos administravimo taisyklių nuostatų laikymąsi, projektus;
1.18. kaupia, apdoroja ir nustatyta tvarka teikia Ūkio ministerijos administracijos padaliniams, kitoms institucijoms ataskaitas ir informaciją apie pažeidimus, grąžintinas ir grąžintas lėšas, susijusias su nustatytais pažeidimais, ir skolas;
1.19. tinkamai ir laiku vykdo ūkio ministro, Ūkio ministerijos kanclerio ir Lietuvos Respublikos ūkio viceministro, kuruojančio departamento veiklą, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, susijusius su ES struktūrinės paramos administravimu, ir kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo arba teisės studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2.2. turėti darbo pagal išsilavinimą patirties;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Office“, „Internet Explorer“; mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais bei kitais dokumentais, reguliuojančiais ES struktūrinės paramos administravimą ir paramos Ūkio ministerijai priskirtose turizmo ir verslo srityse teikimą, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
2.6. būti susipažinęs su ES struktūrinės paramos administravimo institucine sistema Lietuvoje;
2.7. išmanyti ekonominių programų ir projektų rengimo principus, pagrindinius teisės aktų projektų rengimo reikalavimus;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą ir mokėti pasirinkti darbo metodus;
2.10. mokėti kaupti, apibendrinti, analizuoti ir valdyti informaciją, rengti išvadas.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-06